Redegjørelse for aktsomhetsvurderingene for Bergen Prosjekt og Sotra Entreprenør AS (BPSE AS)

Innledning
1.1. Presentasjon av BPSE AS

Bergen Prosjekt og Sotra Entreprenør AS er et norsk registrert aksjeselskap. Selskapet ble stiftet i
1992 og har siden oppstarten drevet Tømrervirksomhet og innredningsvirksomhet i Bergen om
omegn, både som underleverandør og i totalentreprise.

Selskapet har kun norske, lokale eiere. Ingen av eierne har aksjemajoritet. Ansatte er ikke
representert i styret. Styrets leder er ekstern.
Virksomheten til BPSE AS er å utføre tømrertjenester, systeminnredning og annet innen tømrerfaget i
næringen bygg og anlegg. Arbeidsområdet til bedriften er Vestland fylke og spesielt Bergen
Kommune. BPSE AS har 10 ansatte som arbeider med støttefunksjoner på selskapets kontor i
Leirvikflaten 11 i Bergen.

Antall ansatte i BPSE AS er noenlunde stabilt. Pr juni 2023 har selskapet 67 ansatte. Alle ansatte er
ansatt på norske arbeidskontrakter, inngått i Norge, på norske vilkår.

BPSE AS er bundet av tariffavtalen Fellesoverenskomst for byggfag. Alle ansatte har lønn og
arbeidsvilkår i henhold til denne tariffavtalen. Ca. 45% av de ansatte er p.t. fagorganisert i
Fellesforbundet under LO. Selskapet har jevnlige møter med de ansattes tillitsvalgte.

Alle ansatte i BPSE AS er fast ansatte med fast lønn eller timelønn.

BPSE AS jobber aktivt for å sikre at de ansatte i virksomheten, hos leverandører og
forretningsforbindelser skal ha forsvarlige arbeidsvilkår og at deres grunnleggende
menneskerettigheter blir ivaretatt.

1.2. Metode og perspektiv for aktsomhetsvurderingen
Formålet med aktsomhetsvurderingen er å identifisere interne og eksterne brudd og mulige risiko for
brudd på arbeidstakerrettigheter og grunnleggende menneskerettigheter. Vurderingen baseres på
kravene i åpenhetsloven $ 5 og OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.
Aktsomhetsvurderingen vil bygge på prinsippet om dobbel vesentlighet, som anerkjenner BPSE AS sin
påvirkning på omgivelsene og ytre forholds påvirkning på BPSE AS.

Hvordan BPSE AS påvirker omgivelsene omfatter risiko for brudd på arbeidsvilkår og grunnleggende
menneskerettigheter for egne ansatte så vel som ansatte hos leverandører og forretningsforbindelser.
Hvordan ytre forhold påvirker BPSE AS knytter seg til eksterne faktorer som kan påvirke selskapet og
dets ansatte, for eksempel nasjonale lover og forskrifter, bransjestandarder, samfunnsmessige
forventninger og forhold hos kunder.

Selskapet har gjort en risikovurdering for hvilke områder det vurderes som størst risiko for brudd og
alvorligheten av bruddene. Det vil også bli søkelys på forhold hvor det vurderes at selskapet vil ha
størst påvirkningsmulighet.

 1. Forankring

Selskapets styre har vedtatt en overordet retningslinje for BPSE AS sitt arbeid med
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Styret har gjennomgått selskapets aktsomhetsvurdering og har vedtatt denne redegjørelsen.

BPSE AS har utarbeidet og styret har vedtatt en varslingsrutine som er tilgjengelig i
personalhåndboken som alle ansatte får tilgang til ved arbeidsforholdets start. Ved varslingsrutinen
har de ansatte og andre en kanal for å fremme kritikk og klager, rutinen gir også BPSE AS et system for
å håndtere slike henvendelser.
3. Kartlegging

BPSE AS har gjennomgått leverandørene til selskapet. Virksomheten til BPSE AS er å utføre
tømrertjenester, systeminnredning og annet innen tømrerfaget i næringen bygg og anlegg. Med
leverandører og leverandørkjede etter åpenhetsloven forstår BPSE AS dette som vare- og
tjenesteytende virksomheter som leverer produkter eller «innsatsfaktorer» til selskapet. Med
leverandør av innsatsfaktorer forstås det som at leverandøren må levere noe som inngår i BPSE AS
sine tjenester eller leveranser til kunder.

Kartleggingen har avdekket at BPSE AS har leverandører slik åpenhetsloven definerer begrepet.
Samtlige leverandører hører hjemme i Norge med unntak av noen få som hører hjemme i
Skandinavia. Alle er større velrenommerte bedrifter.

BPSE AS har også både leverandører (heretter brukt med den normalspråklige betydningen) og
kunder som er forretningsforbindelser. Med forretningsforbindelser forstås alle som står i et direkte
kontraktsforhold med BPSE AS, men som ikke leverer varer og tjenester som er en del av
virksomhetens produksjon, for eksempel leverandør av kontorrekvisita, reklamebyrå osv.
Aktsomhetsvurderingen i forhold til forretningsforbindelsen begrenser seg til den konkrete
forretningsforbindelsen, og omfatter ikke leverandører og forretningsforbindelser til
forretningsforbindelsen.

Kartleggingen av leverandører viser at BPSE AS sine største forretningsforbindelser er virksomheter
som leverer ulike varer og tjenester i Bygg og anlegg, som materiell, elektro, rørlegger og annet som
naturlig hører innunder oppføring og rehabilitering av bygninger. BPSE AS har i tillegg to
forretningsforbindelser som leverer arbeidsklær.

Kartleggingen av kundesiden viser at BPSE AS har 37 ulike kunder så langt i 2023. BPSE AS har en
omsetning pr kunde fra NOK 1 200 til NOK 36 239 967, med 13 kunder med omsetning over MNOK 1.
Kundene er innen mange ulike næringer, men med de største kundene innen fagene:
totalentreprenør bygg, utleier av næringseiendom og borettslag

 1. Risikovurdering

På bakgrunn av at BPSE AS har egentlige leverandører etter åpenhetslovens definisjon så er det grovt
sett fire grupper som BPSE AS skal hensynta i aktsomhetsvurderingen; det er egne ansatte på
kontoret, egne ansatte som er i drift på ulike byggeplasser, underleverandører og leverandører av
materiell. Leverandørene til selskapet er norske leverandører innenfor bemanning, utleie av utstyr
eller leveranse av tjenester og materiell til bygg og anlegg. Det vurderes som liten risiko for brudd på
arbeidsvilkår og grunnleggende menneskerettigheter hos selskapets leverandører. Det er også hentet
inn leverandørerklæringer fra de største og mest brukte leverandører.
BPSE AS vurderer at selskapets virksomhet innebærer at det er liten eller ingen påvirkning på
arbeidsforhold eller grunnleggende menneskerettigheter hos ansatte hos selskapets kunder.
Aktsomhetsvurderingen vil derfor ikke berøre disse arbeidstakerne.

BPSE AS vil konsentrere aktsomhetsvurderingen knyttet til arbeidsvilkår og grunnleggende
arbeidstakerrettigheter for de ansatte hos BPSE AS som er i drift ute på byggeplasser for kunde.

 1. Risikobasert bakgrunnsundersøkelse

5.1. Generell beskrivelse av BPSE AS sitt arbeid for å sikre arbeidstakerrettigheter og

grunnleggende menneskerettigheter
BPSE AS har gjennom flere år arbeidet for å sikre at arbeidstakerrettighetene og
menneskerettighetene til de ansatte i selskapet blir ivaretatt.

Selskapet har innført en rekke tiltak og rutiner for å sikre dette. Flere av rutinene er imidlertid ikke
nedfelt skriftlig. Gjennom arbeidet med aktsomhetsvurderingen er det identifisert at det vil bli
utarbeidet flere skriftlige rutiner som gjenspeiler hvordan selskapet arbeider.

Selskapet har i liten grad hatt søkelys på ansatte hos leverandører og forretningsforbindelser. I lys av
denne aktsomhetsvurderingen er det innført en overordnet retningslinje i selskapet og en
retningslinje for kontroll av leverandører/kunder som skal bidra til økt søkelys på forhold hos
leverandører og forretningsforbindelser.

Aktsomhetsvurderingen har identifisert svakhet ved BPSE AS sitt internkontrollsystem. Det vil bli
iverksatt et arbeid for å sikre bedre internkontroll og overvåkning av arbeidstakerrettigheter og
grunnleggende menneskerettigheter.

Selskapet har gjennomgått de ulike risiko for brudd på arbeidstakerrettigheter og grunnleggende
menneskerettigheter. Basert på denne gjennomgangen er det i punkt 6 opplysninger om faktiske og
risiko for vesentlig negative konsekvenser som BPSE AS har avdekket gjennom sin
aktsomhetsvurdering.

5.2. Kartlegging av ytre forhold som påvirker BPSE AS
Bygge bransjen er under stort politisk press. Det kommer stadig strengere regler knyttet til å innleie.
Den siste vesentlige endringen er at koblingen mellom når det er lov å ansette midlertidig og når det
er lov å leie inn er innskrenket. I dag kun generell åpning for å leie inn ansatte hvor
innleievirksomheten har tariffavtale med fagforening med innstillingsrett og hvor innleier har et
midlertidig behov. BPSE AS har slik tariffavtale.

Den andre vesentlige risikoen BPSE AS og de ansatte i selskapet har er at underleverandører av
arbeidskraft og leverandører av materiell og tjenester ikke respekterer arbeidsvilkår og
grunnleggende menneskerettigheter. Praksisen som BPSE AS etterlever og vil nedfelle i rutiner har
evne å redusere denne risikoen.
6. Identifikasjon av risikoområder

6.1. Faktiske negative konsekvenser
Aktsomhetsvurderingen har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser.

6.2. Vesentlig risiko for negative konsekvenser
Aktsomhetsvurderingen har avdekket risiko for negative konsekvenser. I det følgende gjennomgås de
ulike risiker og det angis tiltak for å motvirke den enkelte identifiserte risiko.

6.2.1. Arbeidstid
Selskapet vurderer om det kan innføre tydeligere retningslinjer for slik oppfølging av ansatte som vil
arbeide mer enn tillatt arbeidstid. For selskapets del er det viktig at de ansatte har et sikkert
arbeidsmiljø.

6.2.2. Likebehandling lønn
BPSE AS har tarifflønn, basert på tariff med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven.
Virksomheten er bundet av Fellesoverenskomsten for Byggfag og de ansatte er organisert i
Fellesforbundet. BPSE AS følger tariffen for alle sine ansatte og gir de samme rettighetene til alle
uavhengig om de er fagorganisert eller ikke.

6.2.3. Språk
Opplæring og all kommunikasjon mellom BPSE AS er på norsk, engelsk eller polsk basert på den
ansattes ønske. Det hender imidlertid at BPSE AS har ansatte med andre morsmål enn norsk, engelsk
og polsk. Selskapet har ikke språkkompetanse i alle relevante språk. Ved ansatte som ikke behersker
norsk, engelsk eller polsk vil BPSE AS sette i verk nødvendige tiltak for å sikre at den ansatte forstår
sine rettigheter som ansatt, at arbeidskontrakten skrives på et språk vedkommende forstår og sikre
HMS opplæring /oppfølging.

6.2.4. Rutiner som bør utarbeides
Aktsomhetsvurderingen har vist at følgende retningslinjer bør revideres:

 • — Rutinen knyttet til oppfølging av at innleievirksomhetene oppfyller sine plikter knyttet til HMS.
  Internkontrollrutine for å kontrollere at etablert praksis og rutiner etterleves.
 • BPSE AS skal revidere varslingsrutinen herunder et system for å håndtere klager og kritikk.

6.2.5. Internkontroll
BPSE AS har god praksis og rutiner for å sikre etterlevelse av arbeidsvilkår og grunnleggende
menneskerettigheter. BPSE AS ser imidlertid at selskapets internkontroll knyttet til disse forholdene
kan bli bedre. BPSE AS vil som del av det løpende arbeidet med aktsomhetsvurderinger utarbeide
handlingsplanen etter aktsomhetsvurderingen slik at det ligger innarbeidet internkontroll for å sikre
kontroll av etterlevelse.
7. Prioritering av tiltak

BPSE AS mener at det har kapasitet til i å adressere alle de påpekte forholdene i punkt 4. Basert på
aktsomhetsvurderingen vil selskapet utarbeide en handlingsplan. Handlingsplanen vil drøftes med de
ansattes tillitsvalgte.

Utarbeid en handlingsplan som inneholder klare og realistiske mål, tiltak og tidsfrister for å forbedre
praksis og redusere risikoene identifisert i aktsomhetsvurderingen.

 1. Handlingsplan

BPSE AS vil drøfte denne aktsomhetsvurderingen med de tillitsvalgte og sammen med dem utarbeide
forslag til tiltak. På bakgrunn av drøftelsene vil selskapet utarbeide en konkret handlingsplan som skal
adressere funnene i aktsomhetsvurderingen. Handlingsplanen skal omfatte kontroll av
gjennomføring, etterlevelse og resultat.

BPSE AS vil ta opp disse spørsmålene med Byggmesterforbundet for å se om dette er noe de kan
bidra til i et bransjesamarbeid.

Aktsomhetsvurderingen har bidratt til at BPSE AS vil arbeide mer systematisk med arbeidsvilkår og
grunnleggende menneskerettigheter. Selskapet endrer fokus fra etterlevelse til også å vurdere om
selskapet etterlever reglene og dokumenterer vurderingene. Selskapet forventer at tiltakene vil sikre
bedre etterlevelse av reglene knyttet til arbeidsvilkår og grunnleggende menneskerettigheter.

 1. Overvåking og rapportering
  Selskapet vil arbeide løpende med aktsomhetsvurderinger i samsvar med åpenhetslovens krav. Dette
  vil sikre etterlevelse.

Selskapet vil utarbeide rapport for aktsomhetsvurderingen som vil bli gjort tilgjengelig på selskapets
nettside.

Selskapet vil besvare eventuelle innsynskrav i henhold til lovens krav.